ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADATAINAK TÁRSASÁG ÁLTALI KEZELÉSÉRŐL ÉS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.
A KFK Home Design Kft. fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztatóban foglaltak megváltoztatására,

amiről késedelem nélkül tájékoztatja Ügyfeleit és Partnereit.
A tájékoztatást hozzáférhetővé kell tenni az Adatkezelő székhelyén.

 • Az adatkezelő neve: KFK Home Design Kft.

 • Székhelye: 2330 Dunaharaszti, Magyar utca 74.

 • E-mail cím: kfk@kfkhome.hu

  KFK Home Design Kft. garantálja, hogy a birtokába került személyes adatokat bizalmasan kezeli, továbbá megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságos kezelését és teljes biztonságát garantálja az Adatkezelés teljes időtartama alatt.

  Adatfeldolgozók és címzettek

  Adatfeldolgozó: a

  Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása.

  Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

  KFK Home Design Kft. az alább körülírt adatfeldolgozókkal és címzettekkel fogja közölni a személyes adatokat:

 • Sikerkovácsoló Tanácsadó Kft., mint könyvelési, számviteli adatfeldolgozó

 • az adatkezelő szolgáltatásnyújtásával és tevékenységével összefüggésben szerződött partnereivel

 • hatósági megkeresések során a bírósággal, nyomozó hatósággal, adóhatósággal, egyéb

  hatósággal

KFK Home Design Kft. Adatkezelési Szabályzata

page1image4699264

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb

page1image4686976 page1image4689088

szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

page1image4688320

Tájékoztatás egyes adatkezelésekről
Az alábbi tájékoztatás az Adatkezelő főbb adatkezelési tevékenységeit mutatja be, adatkezelési célok

szerint.
Az Adatkezelő a vele fennálló polgári jogi szerződésekkel és szerződő partnereivel összefüggésben

az alábbi főbb adatkezeléseket végzi:

 • Szerződő partnerek, kapcsolattartók adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása adatkezelés célja: szerződés megkötése, teljesítése, megszüntetése, kapcsolattartás
  adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges, jogos érdek
  adatok tárolásnak időtartama: szerződés megszűnését követő 5 év, számviteli, adózási céllal tárolt adatok esetében 8 év.

 • Tagok, tulajdonosok, ügyvezető adatainak kezelése
  adatkezelés célja: a társaság alapítása, működése, a tulajdonosi jogok gyakorlása. adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges, jogos érdek
  adatok tárolásnak időtartama: jogállás megszűnése

  Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben az alábbi főbb adatkezeléseket végzi:

  • Vásárlói adatok kezelése
   adatkezelés célja: a Társaságnál történő vásárlás,szolgáltatás igénybevétele, számla kiállítása, vásárló nyilvántartása, vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás.
   adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges, jogos érdek
   kezelt személyes adatok típusa: név, cím, igénybe vett szolgáltatás,termék megnevezése, vételára, fizetési mód, szolgáltatás igénybevételének időpontja.
   adatok tárolásnak időtartama: a Számviteli Törvény által előírt adatok esetében 8 év.

  • Minőségi kifogások, panaszok kezelése
   adatkezelés célja: A KFK Home Design Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő minőségi kifogások kezelése

   adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges, jogos érdek
   adatok tárolásnak időtartama: a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányainak és a feladási igazoló tekintetében az Fgytv. alapján 5 év.

  • Rendkívüli események
   adatkezelés célja: a társaság székhelyén, üzlethelységében bekövetkezett rendkívüli események kezelése, azokról jegyzőkönyv felvétele
   adatkezelés jogalapja: az adatkezelő, illetve más személyek jogos érdeke
   adatok tárolásnak időtartama: vendégbaleseti jegyzőkönyv tekintetében 5 év.

KFK Home Design Kft. Adatkezelési Szabályzata

page2image4545856 page2image4549312

Az Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése jogcímén az alábbi főbb adatkezeléseket végzi.

• Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
adatkezelés célja: jogi kötelezettség teljesítése
adatkezelés jogalapja: törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése
adatok tárolásnak időtartama: a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.
A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás: A Társaság számviteli, könyvviteli adatfeldolgozója: Sikerkovácsoló Tanácsadó Kft., 8900 Zalaegerszeg, Pintér Máté u. 20., cégjegyzékszám: 20-09-076202, elérhetőség: konyveles.siker@gmail.com

Az Adatkezelő szabályozta az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelést.

• A fenti adatkezeléseken kívül a KFK Home Design Kft. végezhet az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelést is, például ha direkt marketing tevékenységet, ajándéksorolás szervezését végez.

A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.
Az érintettek az Adatkezelési tájékoztatóban leírt jogokkal élhetnek.

Az Adatkezelő a közösségi média oldalakon történő adatkezelése.

• A Társaság az alábbi közösségi média felületeken van jelen: https://www.facebook.com/Bluebox-VR-Dunaharaszti- 124792382250580/?modal=admin_todo_tour&notif_id=1579464250545139&notif_t=page_in vite és https://www.instagram.com/explore/locations/124792382250580/bluebox-vr- dunaharaszti/?hl=hu

A Facebook részéről történő adatkezeléssel kapcsolatos további információk a Facebook vonatkozó adatvédelmi szabályzatában érhetőek el, az alábbi linken: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Az Instagram részéről történő adatkezeléssel kapcsolatos további információk az Instagram vonatkozó adatvédelmi szabályzatában érhetőek el, az alábbi linken: https://help.instagram.com/519522125107875

Az adatkezelő ezeken a felületeken adattárolást nem végez.

KFK Home Design Kft. Adatkezelési Szabályzata

page3image4552384 page3image4540672 page3image4540480page3image4544896page3image4544320 page3image4544512 page3image4538560page3image4695232

Adatbiztonsági intézkedések

KFK Home Design Kft. valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv. érvényre juttatásához szükségesek.

KFK Home Design Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

Tájékoztatás az érintett személy jogairól

 • Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése

  Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

  Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel.
  A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók

 • Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell: az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről; az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen); a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról; jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről

  A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek az érintettet tájékoztatnia kell: a személyes adatok tárolásának időtartamáról, az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról; az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely időpontban történővisszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles- e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

  Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza.

 • Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg

KFK Home Design Kft. Adatkezelési Szabályzata

Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintettet az adatkezelőnek a személyes adatok megszerzésétől számított legkésőbb egy hónapon belül; ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell az előbbi pontban írt tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról, valamint a személyes adatok forrásáról és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke tartalmazza.

 • Az érintett hozzáférési joga

  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).

  Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
  Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza.

 • A helyesbítéshez való jog

  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
  Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

 • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

  A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

KFK Home Design Kft. Adatkezelési Szabályzata

A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

  Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

  Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell. A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

 • A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

  Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

  E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.

 • Az adathordozhatósághoz való jog

  Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik.

  A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.

 • A tiltakozáshoz való jog

  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e)) , vagy jogos érdeken (6. cikk f)) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

KFK Home Design Kft. Adatkezelési Szabályzata

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 21. cikke tartalmazza.

 • Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

  Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét.

  A további szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.

 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

  Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez panasszal fordulhat az érintett:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) posta cím:1530 Budapest, Pf.: 5.
  cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

 • Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

  A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

  E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.

  Kelt, Budapest, 2018. december 01.

  KFK Home Design Kft.

  Adatkezelő

KFK Home Design Kft. Adatkezelési Szabályzata